Algemene Voorwaarden - Naai &Maatkleding Center Arwin

Go to content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  Atelier Arwin
  
Inhoudsopgave:
 Artikel 1 -Definities Artikel
2 -Identiteit van de ondernemer Artikel
3 -Toepasselijkheid Artikel
4 -Het aanbod Artikel
5 -De overeenkomst Artikel
6 -Herroepingsrecht Artikel
7 -Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Artikel
8 -Uitoefening van het herroepingsrecht door de consumenten kosten daarvan Artikel
9 -Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Artikel
10 -Uitsluiting herroepingsrecht Artikel
11 -De prijs Artikel
12-Nakoming en extragarantie Artikel
13-Levering en uitvoering Artikel
14-Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel
15-Betaling Artikel
16-Klachtenregeling Artikel
17-Geschillen Artikel
18-Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel
 
1 -Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  
1.Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument  producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een  overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten  door de ondernemerworden geleverd of door een derde partij op basis van  een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.Consument:de  natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden  met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;
4.Dag:kalenderdag;
5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6.Duurovereenkomst:  een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,  diensten en/of digitale inhoudgedurende een bepaalde periode;
7.Duurzame  gegevensdrager: elk hulpmiddel -waaronder ook begrepen e-mail -dat de  consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem  persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige  raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het  doel waarvoor deinformatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie  van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.Ondernemer:  de natuurlijke of rechtspersoon die producten,(toegang tot)digitale  inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10.Overeenkomst  op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument  wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop  op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en  met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt  wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11.Modelformulier  voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen  Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter  beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn  bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12.Techniek voor communicatie  op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluitenvan een  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in  dezelfde ruimtehoeven tezijn samengekomen.
 
Artikel 2 -Identiteit van de ondernemer-Atelier Arwin, met webwinkel onder de naam Atelier Arwin
  
Vestigingsadres:Dijkshoornseweg 33a   2635 EJ - Den Hoorn - Nederland
  
Telefoonnummer: (+31) 0157851400  
  
E-mailadres: info@naaicenter.nl
  
KvK-nummer: 64115313
  
Btw-identificatienummer: NL002516636B43
  
Website: www.naaicenter.nl
 Artikel 3 -Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van  toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen  overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de  overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de  overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijzede  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden  toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt  gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst  op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen  worden toegezonden.
4.Voor het geval dat naast deze algemene  voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden van  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige  voorwaarden steeds beroepen opde toepasselijke bepaling die voor hem het  meest gunstig is.
Artikel 4 -Het aanbod
1.Indien een aanbod een  beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige  en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale  inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een  goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,zijn deze een  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, dienstenen/of  digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het  aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige  informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn  verbonden.
Artikel 5 -De overeenkomst
1.De overeenkomst komt,  onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de  daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs  elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de  overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige  webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De  ondernemer kan zichbinnen wettelijke kaders -op de hoogte stellen of de  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al  die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan  van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is  hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan  de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer  zaluiterlijkbij levering van het product,de dienstof digitale inhoudaan  de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze  dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a.het bezoekadres  van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten  terecht kan;b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument  van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke  melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;c.de  informatie over garanties en bestaande service na aankoop;d.deprijs met  inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale  inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze  van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op  afstand;e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  overeenkomst een duur heeft van meer dan éénjaar of van onbepaalde duur  is;f.indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier  voor herroeping.
6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6-Herroepings recht Bij producten:
1.De  consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een  product gedurendeeen bedenktijd vanminimaal 14 dagen zonder opgave van  redenen ontbinden.De ondernemer mag de consument vragen naar de reden  van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten.
2.De  in lid 1 genoemde bedenktijdgaat in op de dag nadat de consument, of  een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder  is, het product heeft ontvangen, of:a.als de consument in eenzelfde  bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de  consument,of een door hem aangewezen derde,het laatste product heeft  ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan  het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,een  bestelling van meerdere producten met een verschillende  levertijdweigeren.b.als de levering van een product bestaat uit  verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument,of een  door hem aangewezen derde,de laatste zending of het laatste onderdeel  heeft ontvangen;c.bij overeenkomsten voor regelmatigelevering van  producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument,of  een door hem aangewezen derde,het eerste product heeft ontvangen.Bij  diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is  geleverd:
3.De consument kan een dienstenovereenkomst en een  overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële  drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagenzonder opgave van redenen  ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van  herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten.
4.De  in lid 3 genoemde bedenktijdgaat in op de dag die volgt op het sluiten  van de overeenkomst.Verlengde bedenktijdvoor producten, diensten en  digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverdbij niet  informeren over herroepingsrecht:
5.Indien de ondernemerde consument  de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de  bedenktijdaf twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,  overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.Indien  de ondernemerde in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de  consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na deingangsdatum van de  oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd7 dagen na de dag  waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 -Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.Tijdens  de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de  mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product  vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het  product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel  zou mogen doen.
2.De consument is alleen aansprakelijk voor  waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van  omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.De  consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product  als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst  alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft  verstrekt.
Artikel 8 -Uitoefening van het herroepingsrecht door de consumenten kostendaarvan
1.Als  de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit  binnen de bedenktermijndoor middel van het modelformulier voor  herroeping ofop andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.Zo  snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1  bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt  hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de  ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument  heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het  product terugzendt voordat de bedenktijdis verstreken.
3.De consument  zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien  redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de  door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.De  consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het  product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze  kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te  dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.Indien  de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de  verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit  die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of  bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens debedenktijd, is de consument de  ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van  de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van  herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.De  consumentdraagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de  levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop  zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van  stadsverwarming, indien:a.de ondernemer de consument de wettelijk  verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij  herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,  of; b.de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoeringvan  de dienst of levering van gas,water, elektriciteit of  stadsverwarmingtijdens de bedenktijdheeft verzocht.
8.De consument  draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet  op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:a.hij  voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met  het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de  bedenktijd;b.hij niet heeft erkendzijn herroepingsrecht te verliezen bij  hetverlenen van zijn toestemming; ofc.de ondernemer heeft nagelaten  deze verklaring van de consument te bevestigen.
9.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 -Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.Als  de ondernemer de melding van herroeping door de consument op  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze  melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.De ondernemer vergoedt  alle betalingen van de consument, inclusief eventuele  leveringskostendoor de ondernemer in rekening gebracht voor het  geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de  dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten metterugbetalen  tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij  het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.De  ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de  consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere  methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.Als de  consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de  goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten  voorde duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10  -Uitsluiting herroepingsrechtDe ondernemer kan de navolgende producten  en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de  ondernemer dit duidelijk bijhet aanbod, althans tijdig voor het sluiten  van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.Producten of diensten waarvan  de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de  ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn  kunnen voordoen;
2.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een  openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaaneen  verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de  ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig  is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling,  onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder  verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.Dienstenovereenkomsten,  na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:a.de uitvoering  is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;  enb.de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest  zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5.Dienstenovereenkomsten  voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst  een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan  voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6.Overeenkomsten  met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een  bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7.Volgens  specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een  individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor  een specifieke persoon bestemd zijn;
8.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.Verzegelde  producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet  geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na  levering is verbroken;
10.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Artikel 11 -De prijs
1.Gedurende  de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.In  afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële  markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod  vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van  de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van  wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3  maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan  indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van  wettelijke regelingen of bepalingen; ofb. de consument de bevoegdheid  heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de  prijsverhoging ingaat.
5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 -Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.De  ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan  de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de  redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de  ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan  normaal gebruik.
2.Een door de ondernemer, diens toeleverancier,  fabrikant of importeur verstrekte extragarantie beperkt nimmerde  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de  ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de  overeenkomst.
3.Onderextra garantie wordt verstaan iedereverbintenis  van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin  deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder  gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 -Levering en uitvoering
1.De  ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij  het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van  diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemerkenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel
4  van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de  ondernemergeaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk  binnen 30 dagen uitvoeren,tenzij een andereleveringstermijn is  overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling  geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om  de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele  schadevergoeding.
4.Naontbinding conform het vorige lid zal deondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijldterugbetalen.
5.Het  risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlengingOpzegging:
1.De  consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit  daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.De consument kan een  overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of  diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.De consument kan de in de  vorige leden genoemde overeenkomsten:-te allen tijde opzeggen en niet  beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde  periode;-tenminste opzeggen op dezelfde wijzeals zij door hem zijn  aangegaan;-altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer  voor zichzelf heeft bedongen.Verlenging:
4.Een overeenkomst die voor  bepaaldetijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.In  afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van  dag-nieuws-en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd  voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.Een overeenkomst  die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.De opzegtermijn  is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het  geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,  nieuws-en weekbladen en tijdschriften.
7.Een overeenkomst met  beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,  nieuws-en weekbladen en tijdschriften (proef-of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van  de proef-of kennismakingsperiode.Duur:
8.Als een overeenkomst een  duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één  maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen  opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 -Betaling
1.Voor  zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende  voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te  worden voldaan binnen 14 dagen nahet ingaan van de bedenktermijn, of bij  het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van  de overeenkomst.In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een  dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.Bij de verkoop van  producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden  nimmer verplicht worden totvooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer  vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen  gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of  dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.Indien  de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is  deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en  de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om  alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven  van betaling binnen deze 14-dagen-termijn,over het nog verschuldigde  bedrag de wettelijke rente verschuldigden is de ondernemer gerechtigd de  door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te  brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande  bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over  de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten  voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 -Klachtenregeling
1.De  ondernemer beschikt overeen voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten  over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijdnadat  de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk  omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.Bij de ondernemer  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de  termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een  indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan  verwachten.
4.De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken  de tijd te geven om de klacht inonderling overleg op te lossen. Na deze  termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 -Geschillen
1.Op  overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing.
Artikel 18-Aanvullende of afwijkende  bepalingenAanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende  bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen  schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen  op een duurzame gegevensdrager.
Dijkshoornseweg 33a
2635 EJ - Den Hoorn
Tel: 0157851400
Mob: 061 78 80 720
kvk: 64115313
BTW : NL002516636B43

Atelier Arwin
Back to content